Manifest neurohistorii sztuki

nhsPublikujemy manifest prezentowany pierwszego dnia Spotkania Naukowego. Jako organizatorzy postanowiliśmy wyrazić nim nasze oczekiwania w stosunku do warsztatu badacza i interpretatora sztuki. W manifeście znaleźć można także kilka ogólnych kwestii dotyczących metodologii badań humanistycznych i związanych z nią problemów instytucjonalnych. Manifest jest zbiorem postulatów, których spełnienie jest konieczne jeśli chcemy myśleć o prowadzeniu badań trans/multidyscyplinarnych.

 Organizatorzy: Małgorzata Baka-Theis, Łukasz Kędziora, Karolina Sarmow

Wersja angielska

Postulujemy!

1. Tworzenie multidyscyplinarnych zespołów badawczych przy udziale nauk ścisłych i humanistycznych.
2. Rewizję utartych metod analiz dzieł sztuki pod kątem neuronauk.
3. Większy „obiektywizm” w prowadzeniu badań historyczno-artystycznych.
4. Próbę reinterpretacji klasycznych pojęć, takich jak piękno i naśladownictwo, z wykorzystaniem warsztatu neurohistorii sztuki.
5. Utworzenie studiów łączących elementy nauk ścisłych i humanistycznych.
6. Powoływanie multidyscyplinarnych gremiów recenzenckich.
7. Interpretacje skupiające się na badanym dziele sztuki, a nie na metodzie.
8. Równoprawne traktowanie artysty, dzieła i odbiorcy w interpretacjach dzieł sztuki.
9. Tworzenie ekspozycji muzealnych i galeryjnych z wykorzystaniem neuronauk.
10. Zainicjowanie i próbę sformułowania programu biohumanistyki.

We postulate!

1. Create a multidisciplinary research team with the participation of sciences and humanities.
2. The revision of hackneyed methods of analysis of works of art in terms of neuroscience.
3. A greater „objectivity” in the conduct of historical and art research.
4. An attempt to reinterpret the classic concepts such as beauty and imitation, using neuroarthistory workshop.
5. The creation of study combining elements of sciences and the humanities.
6. Setting up of the multi-disciplinary group of reviewers.
7. Interpretation focuses on the work of art, not the method.
8. Equal treatment of the viewer, the work and the artist in the interpretation works of art.
9. Create exposition of museums and galleries with the use of neuroscience.
10. Initiate and attempt to formulate a program biohumanistics.