Call for „records” Perception-oriented research on art

Tytuł: Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką
Rodzaj: audiowizualna monografia naukowa
Redakcja: dr Łukasz Kędziora oraz prof. ASP, dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Finansowanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Idea
Z przyjemnością ogłaszamy nabór abstraktów do monografii pt. Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką. Multimedialny charakter publikacji wynika zarówno z jej tematyki, jak i formy. Będzie to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęcona badaniu sztuki za pomocą metod eksperymentalnych. Chodzi o taki rodzaj analiz obiektów artystycznych, w których wykorzystywane są okulografia, analiza sygnału EEG, analiza statystyczna, kwestionariusze psychologiczne, szeroko pojęte badania nad mózgiem itp. Istotne dla planowanego „tomu” będą także głosy tych, którzy w swoich interpretacjach posługują się wynikami przeprowadzonych już badań, a zatem korzystają z dorobku fizjologii widzenia, neuroestetyki, neuromuzeologii lub neurohistorii sztuki. Trudno także wyobrazić sobie dyskusje na temat percepcji sztuki bez udziału artystów, których projekty często bazują na sprzęcie do bio- i neuro-feedbacku (art & science). Redaktorzy planowanego „tomu” nie wprowadzają ograniczeń co do rodzaju opisywanych dzieł sztuki oraz ich chronologii.

Forma
Publikacja będzie miała formę wizualnej monografii, czyli zbioru nagrań wideo (15-20 min.) dwojakiego rodzaju: rejestrowani będą autorzy prezentujący swoje artykuły naukowe oraz uznani badacze sztuki zaproszeni do wywiadów, którzy w swych analizach korzystają z metod eksperymentalnych. Zebrane artykuły zostaną zrecenzowane i opublikowane na zasadzie otwartego dostępu do treści naukowych (również na ogólnodostępnych portalach prezentujących materiały wideo). Wszystkie nagrania zostaną opatrzone anglojęzycznymi napisami. Do przesyłania abstraktów oraz bibliografii potencjalnych artykułów (nagrań) zapraszamy osoby zainteresowane wskazaną powyżej tematyką, w szczególności: artystów, historyków sztuki, kuratorów, muzeologów, kulturoznawców, neuroestetyków, architektów, konserwatorów.

Realizacja nagrań
W trosce o jednolity charakter i wysoką jakość techniczną publikacji, jej redaktorzy będą realizować nagrania zakwalifikowanych do publikacji tekstów. Terminy i miejsca nagrań będą ustalane indywidualnie z autorami. Istnieje możliwość włączenia do filmów materiałów pomocniczych, takich jak prezentacje, fotografie, nagrania. Zakwalifikowani do projektu twórcy będą mogli wykonać nagranie samodzielnie, o ile będzie ono miało charakter artystyczny.

Info
Termin nadsyłania abstraktów: do 19 listopada 2018
Ogłoszenie wyników naboru: 26 listopada 2018
Termin realizacji nagrań: ustalany indywidualnie.
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/2dEqvUsDNpvkHJUI3
Kontakt: thevisualmonograph@gmail.com, +48 696-687-496
More: http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl
FB: https://www.facebook.com/events/292060914738934/
Przyjmujemy propozycje tekstów w języku polskim i angielskim.

Title: Perception-oriented research on art
Type: audiovisual research monograph
Editors: dr Łukasz Kędziora & prof. ASP, dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Publisher: The District Museum in Toruń
Funded by: Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Marshal

Idea
We are honoured to announce the call for abstracts for an unusual monograph titled Perception-oriented research on art. The unconventional character of the publication results from its form as well as the subject matter. It is going to be the first work on the Polish publishing market focused exclusively on studying art through experimental methods. It will relate to such kind of artistic objects (also art & science) interpretation in which eye tracking, EEG signal, and brain, statistical or psychological analysis are used. Very important for the monograph will be the articles based on already completed research – in other words, the texts which benefit from the achievements of physiology of vision, neuroaesthetics, neuromuseology or neuroarthistory. It is also hard to imagine discussion about perception of art without the artists’ participation. For these reasons, the “artistic” voices regarding (e.g.) the usefulness of bio- and neuro-feedback in making art could constitute a significant part of the publication. Editors of the volume do not set any restrictions concerning the type of art analysis or their chronology.

Form
The publication is going to have the form of a visual monograph – a collection of video recordings (15-20 min). The first kind of records will include scientific articles presented by their authors, and the other one – commissioned interviews with distinguished scholars who use experimental methods in their research. The articles will be reviewed and published by The District Museum in Toruń (also on public portals presenting video materials according to the Open Access Policy). All recordings will be shared with English (or Polish) subtitles. We invite all authors (artists, art historians, curators, museologists, cultural studies researchers, neuroscientists, architects, art conservators etc.) interested in the above-mentioned topics to send their abstracts and bibliographies.

Realisation of recordings
Out of concern for the unified form of the publication, the recordings will be made by the editorial staff. The dates and places of recordings will be established individually. There is a possibility to include auxiliary materials to the final work, such as presentations, photos or sketches. The artists should feel free to offer any “artistic” forms of articles as well.

Info
Deadline for abstracts: November 19h 2018
The call results announcement: November 26th 2018
Date of records: will be established for each author individually.
Application form: https://goo.gl/forms/2dEqvUsDNpvkHJUI3
Contact: thevisualmonograph@gmail.com, +48 696-687-496
More: http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl
FB: https://www.facebook.com/events/292060914738934/
Language: we accept abstracts in Polish and English.

Opublikowano w Info