Uczestnicy panelu

Prof. John Onians

oniansJohn Onians w latach 1971-2007 wykładał na University of East England. Prowadził także badania na uniwersytetach w Cambridge, w Courtauld oraz w Londyńskim Instytucie Warburga. Zakres jego zainteresowań obejmuje m.in. architekturę włoskiego renesansu, sztukę grecką, rzymską i bizantyjską, jak również badania nad sztuką w ujęciu zjawisk ponadnarodowych (np. geografia sztuki). W ostatnich latach prof. Onians skupił się nad wykorzystaniem osiągnięć neuronauk do analizy percepcji sztuki i twórczości artystów. Ponadto zajmuje się neuroarcheologią, neuroantropologią i neuromuzeologią. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii sztuki, m.in.  Bearers of Meaning. The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance (1988) oraz Classical Art and the Cultures of Greece and Rome (1999). Był jednym z pierwszych redaktorów czasopisma Art History (1978-88), redagował także pierwszy Atlas of World Art (2004). Obecnie pracuje nad neurohistorią sztuki Europy.

Prof. zw. dr hab. Włodzisław Duch

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2003 roku pracownik Wydziału Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze. Ukończył studia fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1977 r, gdzie obronił doktorat z chemii kwantowej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987 roku, na podstawie rozprawy Graficzna reprezentacja przestrzeni modelowych. Wykładał, między innymi, na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (University of Southern California) w Los Angeles (1980-82), Instytucie Astrofizyki Max-Plancka w Monachium (1984-2001), Uniwersytetach Tokyo, Rikkyo, Meiji i w Instytucie Technologicznym Kyushu (Kyushu Institute of Technology) w Japonii, na Uniwersytecie Florydy (Gainsville, USA), a także w kilku innych instytucjach w Europie. Tytuł profesora otrzymał w 1997 roku z rąk prezydenta Kwaśniewskiego. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz książkach naukowych. Oprócz fizyki teoretycznej i informatyki stosowanej, zajmuje się także neurobiologią, informatyką neurokognitywną i filozofią umysłu. Od 2005 roku jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (European Neural Network Society). więcej

Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. UKSW

Dorota_Folga-Januszewska_2011

historyk sztuki, muzeolog, krytyk.  W 1979 r. ukończyła studia  na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doktoryzowała się i habilitowała. W l. 1983-1990 wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilogii Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 1994-2004 Podyplomowego Studium Muzealniczego UW.  W l. 1979-2008 z przerwami stypendialnymi i wyjazdami pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, w. l. 1991-1995 kurator, 1995-2007 wicedyrektor ds. naukowych, 2007-2008 dyrektor. Od 2008 kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011-2012  dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW, inicjatorka powołania w Polsce nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów – muzeologii. Od 2010 prowadzi zajęcia z neuromuzeologii i neuroestetyki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych  UKSW (muzeologia, historia sztuki)  oraz na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady ds. Muzeów ICOM/UNESCO (w l. 1996-2002 wiceprezydent, w l. 2002-2008 i ponownie od 2012 prezydent ), członek AICA.  Od 2005 r. członek Niezależnej Grupy Ekspertów ds. Muzeów Rady Europy, współautor publikacji: Lending to Europe (Rotterdam 2005). Członek wielu rad archiwalnych, muzealnych i naukowych. Autorka, tłumacz i redaktor naukowy  ponad 270 książek, katalogów, materiałów konferencyjnych , artykułów i opracowań w zakresie sztuki i muzeologii XVIII – XX wieku.  Autorka scenariuszy 50 wystaw, w tym kurator i twórca  wystaw realizowanych w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, w Galerii Narodowej w Dublinie, Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, kurator gościnny muzeów amerykańskich i niemieckich. Autorka Raportu o muzeach zamówionego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Kongres Kultury Polskiej w 2009 r. Stypendystka m. in. Rządu Portugalii, Centrum Indiry Gandhi w New Delhi, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, Fundacji Pro Helvetia – Kunstmuseum w Bern, British Council.

Dr hab. UMK Elżbieta Pilecka, prof. UMK (prowadząca panel)

pileckaHistoryk sztuki. W latach 1972-1977 studiowała Konserwatorstwo i Zabytkoznawstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ukończone pracą magisterską pt. Próba typologii szczytów gotyckich na Warmii pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera. W 1978 roku praca została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. W latach 1976-1977, od V roku studiów zatrudniona na etacie naukowo-technicznym w Zakładzie Historii Sztuki Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, a latach 1977-1988 na stanowisku asystenta i starszego asystenta tamże. W roku 1986 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki – doktorat Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Monografia artystyczna pod kierunkiem prof. Mariana Kutznera został obroniony na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1988-2000 pracowała jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, od 2001 na stanowisku starszego wykładowcy. W okresie 1992-1994 pełniła funkcję  zastępcy dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. W 2006 r. przeszła kolokwium habilitacyjne, uzyskując  stopień dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie książki: Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Toruń 2005. Od 2006 roku (po uzyskaniu stopnia dra hab.) zatrudniona była na stanowisku adiunkta, od 2009 pracuje na stanowisku profesora UMK, od 2007 r. pełni funkcję kierownika Zakładu.

Dr Agnieszka Jelewska

pobrane

Dyrektorka programowa HAT Center, autorka książek: „Craig. Mit sztuki teatru” (2007), „Sensorium. Eseje o sztuce i technologii” (2012). Stypendystka  programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) i Society for Theatre Research (2003). Wykładała m.in. na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania), Wydziale Aktor Teatru Tańca krakowskiej PWST i Katedrze Architektury Wnętrz i Scenografii UAP. W latach 2006-2007 uczestniczyła jako ekspertka w międzynarodowym projekcie pilotażowym programu Leonardo da Vinci opracowującym nowoczesne programy dydaktyczne dla sztuk performatywnych. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych i artystycznych, jak też konferencjach zagranicznych (Anglia, Stany Zjednoczone, Izrael, Hong Kong, Dania). Jest redaktorką serii wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego poświęconej teorii i praktyce tańca. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną „Ekotopie. Relacja człowiek-przestrzeń w amerykańskiej sztuce i nauce”. Jest adiunktem Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, zajmuje się przede wszystkim modelami percepcji we współczesnej sztuce, dziełami multimedialnymi, jak też splotem relacji między kulturą i technologią.

Dr Tomasz Komendziński

komendzic584ski1

Filozof, kognitywista. Pracownik naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca Szkoły Głównej Psychologii Społecznej i członek International Communicology Institut. Obszar jego zainteresowań obejmuje zintegrowaną teorię komunikacji, poznanie ucieleśnione, kwestie umysłu rozszerzonego, neurofenomenologię, enaktywizm, semiotyczną teorię recepcji i interpretacji  oraz semiotykę filozoficzną Charlesa S. Peirce’a. Tomasz Komendziński jest redaktorem międzynarodowego czasopisma „Theoria et Historia Scientiarum An International Journal for Interdisciplinary Studies” i współredaktorem „Metaphor and Cognition” oraz autorem książek, m.in. „Znak i jego ciągłość. Semiotyka Ch.S. Peirce’a między precepcją i recepcją”  i „Enaktywizm. Platforma badawcza dla badań interdyscyplinarnych oraz jedność nauki i filozofii”.

Dr Piotr Podlipniak

jaAdiunkt w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki „Uniwersalia muzyczne” (Poznań 2007). Zajmuje się muzykologią kognitywną, a w szczególności biologicznymi źródłami muzyczności człowieka, psychologią muzyki a także metodologią muzykologii. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się: przyczyny powszechności muzyki tonalnej, kwestia uniwersalności muzyki, pochodzenie słuchu absolutnego, specyfika przetwarzania bodźców muzycznych przez układ poznawczy człowieka, zagadnienie związku muzyki z emocjami oraz problem znaczenia muzycznego. Jest ponadto sekretarzem pisma Interdisciplinary Studies in Musicology oraz członkiem Society of Interdisciplinary Musicology.